Cam kết: Tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn.

Chia sẻ: Sẵn sàng cho đi để đón nhận hạnh phúc

Chân tình: Hành động bằng tất cả tấm lòng

Cải tiến: Cải tiến liên tục và sáng tạo không ngừng

Chuyên nghiệp: Suy nghĩ và hành động tích cực hướng đến hiệu quả.